Skip to main content

ସମଗ୍ର ସୂଚନା

Archive Tenders
ଶ୍ରୀ ଆଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଗ ବିବରଣୀ / ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |
1 ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି_ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ 23-03-2023 03-04-2023 2368 Odia Language Literature & Culture Department Download(609.53 KB)ଇ-ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି_ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ
2 HT&H ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 13-03-2023 03-04-2023 2422 Handlooms, Textiles & Handicrafts Department Download(906.39 KB)HT&H ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |